News24.com | Egypt returns bodies of two Gaza fishermen shot by its navy